จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การชำระเบี้ยประกันภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 67186  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 101 ท่าน

 
 


บริการประกันภัย

  
       การประกันภัยงานก่อสร้าง ทรัพย์สินข้อใดที่จะได้รับความคุมครอง  ต้องตกลงซื้อประกันภัยงานก่อสร้างและระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
                                                      การประกันภัยงานวิศวกรรมโยธาและอาคาร 
      การประกันภัยก่อสร้าง  งานก่อสร้าง  ทั่งงานก่อสร้างถาวรและงานชั่วคราวรวมวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของงาน  และ/หรือ วัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ 
      การประกันภัยก่อสร้าง  อุปกรณ์ก่อสร้าง  ไม่ใช้เครื่องจักรกล เช่น นั่งร้าน  sheet pile 
      การประกันภัยก่อสร้าง  เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เช่น  tower  crane.  material  hoist 
              การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร 
            ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรที่นำมาติดตั้ง เช่น งานระบบประกอบอาคาร  ระบบลิฟต์  บันไดเลื่อน  ระบบสุขาภิบาล 
              การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
          บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย  ต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย  อันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องจักร
    กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้เอาประกันภัย  ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ/หรือ เจ้าของโครงการ  สำหรับภัยหรืออุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
                  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัยงานประกันภัยก่อสร้าง

               งานก่อสร้างหรืองานติดตั้งเครื่องจักรความคุมครองแบ่งป็น 2 ประเภท
       ภัยธรรมชาติ ( act of god  ) แผ่นดินไหว  ลมพายุ  รวมทั้ง hurricane cyclone การยุบตัวของพื้นดิน  แผ่นดินถล่ม  การพังทลาย  ความเสียหายจากน้ำ
       ภัยอื่น ๆ ( amy  other  causes ) ไฟไหม้  ฟ้าผ่า  ระเบิด  การลักทรัพย์ ที่มีร่องรอยการงัดแงะ              การชิงทรัพย์  การปลันทรัพย์  เจตนามุ้งร้าย หรือกลั่นแกลัง ความประมาทเลินเล่อ  หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ
    ในการทำประกันภัยก่อสร้างนั้นมี สำหรับการบาดเจ็บ  เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้างหรืองานติดตั้งตามสัญญา  ในหรือรอบสถานที่ก่อสร้าง และผู้ประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย
     งานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร
             ตามมูลค่าเต็มของงานก่อสร้างตามสัญญา  รวมค่าวัสดุ  ค่าแรงค่าขนส่ง ภาษีการค้า  ค่าดำเนินการของผู้รับเหมาและวัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ
         อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ไม่ใช้เครื่องจักรกล  มูลค่าตามสภาพแท้จริง   ( current  or market value )
         เครื่องจักรกล  ตามมูลค่าทดแทนทรัพย์สิน     ( replacement  value ) 
                      ความรับต่อบุคคลภายนอก 
       จำนวนเงินจำกัดความรับผิด  ตามที่ตกลงกันแต่สูงสุดไม่เกิน  10 % ของมูลค่างานตามสัญญา
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญในการรับประกันภัยงานก่อสร้าง  
          ผู้เอาประกันภัยต้องปฎิบัตืตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง                          ( sound engineering  practice )
         ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภัยที่เป็นสาระสำคัญ  (material chang  in the risks ) เช่น การเปลี่ยน ผู้รับเหมาหลัก เปลี่ยนแบบก่อสร้าง  การหยุดงานก่อสร้าง
     ข้อยกเว้นที่สำคัญ  ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด  ความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงค่าปรับ    เนื่องจากทำงานล่าช้า  การสูญหายที่ตรวจพบเมื่อเช็คสต็อก
     ข้อยกเว้นเกี่ยวกับทรัพย์สิน  การออกแบบผิดพลาด  แรงงานฝีมือด้อยคุณภาพ การชำรุดของเครื่องจักรกล  อุปกรณ์ก่อสร้าง  หรือ  ยานพาหนะทุกชนิด
     ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
                  ความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน  การเคลื่อนตัว/ถอดถอน การอ่อนกำลังของสิ่งค้ำจุน  ( vibration removal and weakening of support - vrws )
                  การบาดเจ็บ  เสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
                  ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล  ครอบครอง  ควบคุมหรือเป็นของผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ
                  ความรับผิดอันเกิดจากยานพาหนะทุกชนิด
  เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัยงานก่อสร้าง 
                 สัญญารับเหมาก่อสร้าง
                 ใบประเมินราคาก่อสร้าง  ( bill of quantity - boq )
                 ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง  ภาพด้านหน้า - หลัง ภาพด้านซ้าย - ขวา

                                  ส่งถึงที่ ต้องการทำประกันภัยให้คิดถึงเรา คลิกคลิก!

 

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 บ้าน vrmittare  netnork  339/164 สุขุมวิท 101/1  ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก  พระโขนง กรุงเทพ 
                
โทรศัพท์   088-0051770  email : vrmittare2010@gmail.com

ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure