สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 24 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


                                การประกันภัยงานก่อสร้าง .... 
                        ข้อตกลงคุ้มครองและทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้

       การประกันภัยก่อสร้าง  การประกันภัยระหว่างการก่อสร้างนั้น เป็นการประภัยอีกประเภทหนึ่งซึ่งประกันภัยประเภทนี้นั้นเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผู้รับเหมาเข้าไปทำงานก่อสร้างตามสัญญา ไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมการก่อสร้างหรืองานติดตั้งเครื่องจักร เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยในการก่อสร้างนั้นๆ ในเวลาที่ผู้รับเหมาต้องเข้าไปทำงานความเสียหายอาจเกิดขึ้นในระหว่างผู้รับเหมาเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาการจ้าง จะเป็นการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง แม้กระทั้งการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งการประกันภัยงานก่อสร้าง การประกันภัยชนิดนี้นั้นอาจรู้จักกันในชื่อ ประกันภัยงานก่อสร้าง  ประกันภัยการก่อสร้าง หรือ ประกันภัยความรับผิดชอบผู้รับเหมา การประกันภัยงานก่อสร้าง ทรัพย์สินข้อใดที่จะได้รับความคุมครอง  ต้องตกลงซื้อประกันภัยงานก่อสร้างและระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
   การประกันภัยงานวิศวกรรมโยธาและอาคาร 
      การประกันภัยงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  ทั่งงานก่อสร้างถาวรและงานก่อสร้างชั่วคราวรวมวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างและ/หรือ วัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการก่อสร้าง 
      การประกันภัยงานก่อสร้าง อุปกรณ์งานก่อสร้างไม่ใช้เครื่องจักรกล เช่น  นั่งร้าน  sheet pile 
      การประกันภัยงานก่อสร้าง  เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เช่น  tower  crane.  material  hoist 
   การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร 
      ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรที่นำมาติดตั้ง เช่น งานระบบประกอบอาคาร  ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน  ระบบสุขาภิบาล 
   การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
     บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องจักร 
   ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

     กรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้เอาประกันภัย  ผู้รับเหมางานก่อสร้าง และ/หรือ เจ้าของโครงการงานก่อสร้าง  สำหรับภัยหรืออุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง 
                ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัยงานประกันภัยงานก่อสร้าง

               งานก่อสร้างหรืองานติดตั้งเครื่องจักรความคุมครองแบ่งป็น 2 ประเภท
       ภัยธรรมชาติ ( act of god  ) แผ่นดินไหวลมพายุรวมทั้ง hurricane cyclone การยุบตัวของพื้นดิน  แผ่นดินถล่ม  การพังทลาย  ความเสียหายจากน้ำ
       ภัยอื่น ๆ ( amy  other  causes ) ไฟไหม้  ฟ้าผ่า  ระเบิด การลักทรัพย์ ที่มีร่องรอยการงัดแงะ    การชิงทรัพย์  การปลันทรัพย์  เจตนามุ้งร้าย หรือกลั่นแกลัง ความประมาทเลินเล่อ  หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ 
      ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      ในการทำประกันภัยงานก่อสร้างนั้นมีความคุ้มครอง สำหรับการบาดเจ็บ  เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้างหรืองานติดตั้งตามสัญญา  ในหรือรอบสถานที่งานก่อสร้าง และผู้ประกันภัยงานก่อสร้างต้องรับผิดตามกฎหมาย 
                                                          ทุนประกันภัยงานก่อสร้าง 

  งานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร 
     ตามมูลค่าเต็มของงานก่อสร้างตามสัญญา  รวมค่าวัสดุ  ค่าแรงค่าขนส่ง ภาษีการค้า  ค่าดำเนินการของผู้รับเหมาและวัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ 
     อุปกรณ์งานก่อสร้าง ที่ไม่ใช้เครื่องจักรกล  มูลค่าตามสภาพแท้จริง   ( current  or market value ) 
     เครื่องจักรกล ตามมูลค่าทดแทนทรัพย์สิน ( replacement value ) 
  ความรับต่อบุคคลภายนอก 
       จำนวนเงินจำกัดความรับผิด  ตามที่ตกลงกันแต่สูงสุดไม่เกิน  10 % ของมูลค่างานตามสัญญา 
     เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญในการรับประกันภัยงานก่อสร้าง   
           ผู้เอาประกันภัยงานก่อสร้างต้องปฎิบัตืตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง ( sound engineering  practice ) 
           ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภัยที่เป็นสาระสำคัญ  (material chang  in the risks ) เช่น การเปลี่ยน ผู้รับเหมาหลัก เปลี่ยนแบบงานก่อสร้าง  การหยุดงานก่อสร้าง
     ข้อยกเว้นที่สำคัญ  ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด  ความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงค่าปรับ    เนื่องจากทำงานล่าช้า  การสูญหายที่ตรวจพบเมื่อเช็คสต็อก 
     ข้อยกเว้นเกี่ยวกับทรัพย์สินการออกแบบผิดพลาดแรงงานฝีมือด้อยคุณภาพ การชำรุดของเครื่องจักรกลอุปกรณ์ก่อสร้าง  หรือ  ยานพาหนะทุกชนิด
     ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
                   ความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน  การเคลื่อนตัว/ถอดถอน การอ่อนกำลังของสิ่งค้ำจุน  ( vibration removal and weakening of support - vrws ) 
                   การบาดเจ็บ  เสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
                   ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล  ครอบครอง  ควบคุมหรือเป็นของผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ 
                   ความรับผิดอันเกิดจากยานพาหนะทุกชนิด 
   เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัยงานก่อสร้าง 
                   สัญญารับเหมาก่อสร้าง 
                   ใบประเมินราคาก่อสร้าง  ( bill of quantity - boq ) 
                   ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง  ภาพด้านหน้า - หลัง ภาพด้านซ้าย - ขวา

                                  ส่งถึงที่ ต้องการทำประกันภัยให้คิดถึงเรา คลิกคลิก!

                 ติดต่อสำนักงานมิตรแท้ประกันภัยสำนักงานตัวแทน

  คุณสมชาย  ลือศักดิ์อมร สามารถติดต่อได้ทาง e-mail=somchail@mittare.com

   ไอดีไลน์  vrmittare2010        แจ้งทำประกันภัย  คลิก !

     ที่ตั้ง   339/164 สุขุมวิท101/1 ถนนสุขุมวิท

               แขวบางจาก    เขตพระโขนง

                 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260

        โทร  0880051770 , 0844487888

 

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure