สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 27 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


 การประกันภัยอิสรภาพ
      กราประกันอิสรภาพ จัดทำขึ้นโดยมีแนวคิดมาจากศาลยุติธรรมต้องการจัดระบบการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้หนังสือรับรองความรับผิดของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกันมาวางต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือศาลแทนหลักทรัพย์ เพื่อขอทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
      ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัย จึงร่วมกันจัดกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพขึ้น
  การใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยแทนหลักทรัพย์
  กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ  บริษัทจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงาน และหากผู้เอาประกันได้ใช้หนังสือรับรอง เพื่อประกันตัวไปแล้วแต่ยังไม่เต็มวงเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย สามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหม่  ซึ่งมีวงเงินประกันตัวเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่จากบริษัทประกันภัยได้

  การใช้หนังสือรับรอง  กรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีการกระทำความผิดในระหว่างระยะเวลาประกันภัยหนังสือรับรองจะสิ้นสุดอายุตามระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
       กรณีผู้เอาประกันภัยกระทำความผิดในระหว่างระยะประกันภัยแต่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัว บริษัทประกันภัยจะขยายเวลาการใช้หนังสือรับรองที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยออกไปอีก 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้ประกันตัวในความผิดที่ได้กระทำขึ้นภายในระยะเวลาประกันและเมื่อหนังสือรับรองได้ใช้เป็นหลักประกันแล้วจะมีผลผูกพนบริษัทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
  รูปแบบการประกันภัยอิสรภาพ การทำประกันภัยอิสรภาพมี 2 รูปแบบ

  กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด  ใช้กับบุคคลทั่วไป

    ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในฐานความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาท บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงานและหากผู้เอาประกันภัยได้ใช้หนังสือรับรองเพื่อประกันตัวไปแล้ว แต่ยังไม่เต็มวงเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ ซึ่งมีวงเงินประกันตัวเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่จากบริษัทประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด   ใช้กับผู้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือ จำเลย
   ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในทุกลักษณะฐานความผิดบริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อนำไปใช้เป้นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงานตามคดีที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
              ผู้สามารถซื้อประกันภัยอิสรภาพ
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด 
   ผู้สามารถซื้อประกันภัยอิสรภาพ คือ บุคลทั่วไป เช่น วิศวกร หมอ ครู ทนายความ นักบัญชี พยาบาล แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด 
   ผู้สามารถซื้อประกันภัยอิสรภาพ คือ ผู้ตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย
              ระยะเวลาความคุ้มครองของการประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด
   ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด
   นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนศาลขั้นต้นมีคำพิพากษา หรือนับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา หรือนับเวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนสาลฎีกามีคำพิพากษา หรือนับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนคดีถึงที่สุด

                    เอกสารประกอบที่ใช้ในการซื้อประกันภัยอิสรภาพ

   ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด    

  •   สำเนาทะเบียนบ้าน
  •   บัตรประจำตัวประชาชน

  ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  บัตรประจำตัวประชาชน

  รายละเอียด เช่น รายงานประจำตัว บันทึกจับกุม บันทึกแจ้งสิทธิ คำร้องฝากขัง  เท่าที่มี


เบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำควมผิด
 

อัตราเบี้ยประกันภัยอิสรภาพ (ก่อนกระทำความผิด)

วงเงินประกัน (บาท)

เบี้ยรวม (บาท)

50,000

500

100,000

750

150,000

1,250

200,000

1,500

250,000

2,000

300,000

2,500

หมายเหตุ - หากทุนประกันมากกว่านี้ คิด 0.7% ของวงเงินประกันไม่รวมอากรและภาษี


เบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด
 

อัตราเบี้ยประกันภัยอิสรภาพ (หลังกระทำความผิด)

ประเภท

การคิดเบี้ย

อัตราเบี้ย

1

ประเภทที่ซื้อคุ้มครองหนึ่งศาล เช่น กรมธรรม์สิ้นสุดศาลชั้นต้น

คิดเบี้ย 7-10% ของวงเงินประกัน

2

ประเภทที่ซื้อความคุ้มครองสองศาล เช่น กรมธรรม์สิ้นสุดศาล
อุทธรณ์ หรือซื้อความคุ้มครองตั้งแต่ศาลอุทธรณ์ถึงศาลฎีกา

คิดเบี้ย 12% ของวงเงินประกัน

3

ประเภทที่ซื้อความคุ้มครองทั้งสามศาล

คิดเบี้ย 15% ของวงเงินประกัน

หมายเหตุ - ทั้ง 3 ประเภทยังไม่รวมอากรและภาษี

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure