สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 28 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


 การเลือกทำประกันภัยรถยนต์..ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร 
การประกันภัยคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร  การประกันภัยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหาร การเงินของคุณ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้คุณ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดต่อตัวหรือทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมือ โดยบริษัทที่คุณทำประกันภัยไว้จะทดแทน ค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัว การปะกันภัยจึงมีประโยชน์อย่างมากและเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด อย่างไรก็ตามก่อนซื้อประกันภัยคุณควรทำความเข้าใจกับหลักการประกันภัยก่อน เพื่อจะได้สามารถเลือกซื้อประกันภัยแบบที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่า การประกันภัยคือ การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในจำนวนที่เล็กน้อย เมื่อเทียบกับความเสียหายแล้ว  เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียเงินเยอะในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจริง โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายแทน การประกันภัยมิได้เป็นการทำให้ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหายไป แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการเงินตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความเสียหายนั้น แต่อย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันความเสียหายที่แท้จริงและดีที่สุดคือการมี ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของคุณเองส่วนการประกันภัยนั้นคุณควรมีไว้เพื่อเป็นแหล่งสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

   

  ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ (Insurance) ประเภทต่างๆ

ประเภทประกันภัยรถยนต

รับผิดชอบต่อ บุคคลภายนอก

คุ้มครองรถยนต์
คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองบุคคลภายในรถ
คันที่เอาประกัน

ทรัพย์สิน

บุคคล

สูญหาย

ไฟไหม้

การชน

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ค่ารักษา
พยาบาล

ประกัน
ผู้ขับขี่

ก่อการร้าย 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

 

   

 

 *

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

  

 

 

   

-

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

   

-

-

 *

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

   

-

-

-

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 4

-

-

-

-

-

-

-

 

หมายเหตุ *ต้องเกิดจากกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น

         ใครมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ และ โทษการไม่ทำประกันภัย 
   ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่ เจ้าของรถผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ 
   การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ  พ.ร.บ  คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ 2535 กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
        ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ 
   ผู้ประสบภัยอันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถก็จะได้รับความคุมครองตาม พ.ร.บ นี้ 
   ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
        ผู้มีหน้าที่รับประกันภัยและโทษของการไม่รับประกันภัย 
   ผู้มีหน้าที่ต้องรับประกันภัย คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ ประชาชนสามารถทำประกันภัยรถ พ.ร.บ  ได้ที่บริษัทประกันภัยข้างต้นรวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 
   บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ คุ้มครองต้องระวางโทษปรับตั้งแต่50,000บาท ถึง 25,000 บาท
         อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ 
  กำหนดเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยชั้นสูงอัตราเดียวแยกตามประเภทรถและลักษณะการใช้รถบริษัท
  ประเภทรถ เช่น รถจักยานยนต์ รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ฯลฯ 
  ลักษณะการใช้รถ แบ่งเป็น 2 ลักษณะการใช้ คือ ส่วนบุคคลและรับจ้าง / ให้เช่า

 


                    ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 + ที่คุ้มครองน้องๆชั้น 1 เพิ่มความคุ้มครองรถหายและไฟไหม้ผิดถูกจ่าย

โดยคุณสามารถเลือกทุนประกันได้เองแต่ราคาถูกกว่าชั้น 1 ทำไมต้องประกันชั้น 2+
 คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่ายทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภ้ยคุ้มครองรถหายและคุ้มครองรถไฟไหม้
 ทำประกันชั้น 1 ไม่ได้เพาะอายุรถเกินบริษัทประกันภัยไม่ยอมรับ
 คุ้มค่า ราคาเดียวทุกประเภทรถ รถเก๋งรถกระบะรถตู้
 ซ่อมรถเราได้สูงสุดตามทุนประกันไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่จำกัดอายุรถรถเกิน 10 ปีก็ทำได้
 สะดวกสบายไม่ต้องตรวจสภาพรถ ไม่ต้องถ่ายรูป
 จัดส่งกรมธรรม์ ฟรี! ทั่วประเทศ

     ทำไมตอนนี้คนสนใจซื้อประกันภัย 2+ เพิ่มมากขึ้น
  ส่วนมากลูกค้าที่ซื้อชั้น 2 พิเศษจะเป็นลูกค้าที่เคยซื้อประเภท 1 แต่ไม่ค่อยได้เคลม ไม่ค่อยชน หรือชนก็ไม่ค่อยเป็นฝ่ายผิดดังนั้นซื้อประเภท 1 จึงไม่คุ้ม อีกประเภทหนึ่งคือลูกค้าที่เคยซื้อชั้น 3 พิเศษแต่ทุนประกันน้อยเกินไปเสียดายรถอีกทั้งชั้น 3 พิเศษ ไม่คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ ไม่มีเคลมรับส่วนลดสูงสุดถึง 1200 บาท


 

                           ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พเศษ
                       ประกันภัยรถยนต์ 3+ที่คุ้มครองน้อง ๆ ชั้น 1 ผิดถูกจ่ายลูกเดียว !
 คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่ายทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัย
 คุ้มครองราคาเดียวทุกประเภทรถ รถเก๋งรถกระบะรถตู้
 ซ่อมรถเราได้สูงสุดตามทุนประกันไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่จำกัดอายุรถรถเกิน 10 ปีก็ทำได้
 สะดวกสบายไม่ต้องตรวจสภาพรถและไม่ต้องถ่ายรูป
 จัดส่งกรมธรรม์ฟรี!ทั่วประเทศ 
 ทำไมตอนนี้คนสนใจซื้อชั้น 3+ มากขึ้น
ซื้อประกันประเภท 1 ก็แพงแถมไม่ค่อยได้เคลมจะซื้อประกันชั้น 3 ก็รับผิดชอบแต่รถคนอื่นเท่านั้น ส่วนประกันภัยชั้น 3+ นั้นคุ้มครองรถของผู้เอาประกันด้วยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดพร้อมซ่อมรถให้คุณเหมือนประกันชั้น 1 ไม่มีเคลมรับส่วนลดสูงสุดถึง 1200 บาท


                         ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 พิเศษ 
     มิตรแท้หนึ่งเดียวประกันภัยประเภท 1 พิเศษเช่นเดียวกับชั้น 1 แต่ราคาถูกกว่าชั้น 1 ปกติ 
        ประกันภัยมิตรแท้หนึ่งเดียวประกันภัยชั้น 1 เบี้ยถูก 
 คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่ายทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัย 
 คุ้มค่าราคาถูกประเภทรถ รถเก๋งและรถกระบะ 
 ซ่อมรถเราได้สูงสุดตามทุนประกันชั้น 1 ปกติปีต่อไปก็ยังได้รับส่วนลด 
 จัดส่งกรมธรรม์ฟรี! ทั่วประเทศ 
 ให้บริการด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐานทั่วประเทศ 

   ตอนนี้คนสนใจซื้อประกันภัยมิตรแท้หนึ่งเดียวมากขึ้น
ส่วนมากลูกค้าที่ซื้อมิตรแท้หนึ่งเดียวประกันภัยชั้น 1 พิเศษระเป็นลูกค้าที่เคยซื้อประเภท 1 แต่ไม่ค่อยได้เคลมไม่ค่อยชนหรือชนก็ไม่ค่อยเป๋นฝ่ายผิดดังนั้นประเภท 1 จึงไม่คุ้มอีกประเภทหนึ่งคือลูกค้าค้าที่เคยซื้อชั้น 3+2+ แต่ทุนประกันน้อยเกินไปไม่คุ้มครองในกรณีไม่มีคู่กรณีเช่นรถตกถนน รถเกิดชนต้นไม้มิตรแท้หนึ่งเดียวช่วยได้

                             ติดต่อสำนักงานมิตรแท้ประกันภัยสำนักงานตัวแทน

  คุณสมชาย  ลือศักดิ์อมร สามารถติดต่อได้ทาง e-mail=somchail@mittare.com

   ไอดีไลน์  vrmittare2010        แจ้งทำประกันภัย 

     ที่ตั้ง   339/164 สุขุมวิท101/1 ถนนสุขุมวิท

               แขวบางจาก    เขตพระโขนง

                 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260

        โทร  0880051770 , 0844487888

               ขั้นตอนที่ 4 รอรับกรมธรรม์

            เราจัดส่งให้ทั่วประเทศ ฟรี ! ให้ลงทะเบียนที่อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านในการจัดส่ง 

               การจัดส่งไปรษณีย์  ด้วยระบบ ems              

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure